พิธีอำลานักเรียนของข้าราชการครูที่จะเกษียณอายุราชการ สิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดพิธีอำลานักเรียนให้กับข้าราชการครู ที่จะเกษียณอายุราชการ ในสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๖ ท่าน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ ดังนี้

๑. นายนิเวศน์ เนินทอง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

๒. นายบุญชู ดัชถุยาวัตร ตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

๓. นางสุทิน ไกรเพชร ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

๔. นางวรรณา ทรงศิลป์ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

๕. นางชวัลพัชร์ สุทธิชินธรรม วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

๖. นางชุลี กลิ่นสุวรรณ วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

เพื่อแสดงความกตัญญูของศิษย์ที่มีต่อครู เป็นการรำลึกถึงคุณงามความดี และเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ จนมีอายุครบ ๖๐ ปี
 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

742 total views, 3 views today