โครงการอบรมการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดอบรมการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ เวลา 07.00 -16.00 น.
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

254 total views, 4 views today