โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม
โครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดสุรินทร์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

 

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสุรินทร์ และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ ๖๓ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click
นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
ประธานเปิดงาน

 

นายแพทย์ภูวเดช สุระโคตร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
กล่าวรายงานพิธีเปิดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และคณะเยี่ยมชมกิจกรรมในโครงการ เยี่ยมประชาชนและชมการบริการของส่วนราชการ ชมนิทรรศการของส่วนราชการ/หน่วยงานโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม

 

อ้างอิง : คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจังหวัดยิ้ม

474 total views, 2 views today