กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2562

วันศุกร์ ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม กลุ่มบริหารงานวิชาการ ร่วมกับ งานกิจการนักเรียนส่งเสริมนโยบายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. กลุ่มบริหารทั่วไป ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุธศาสนา (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ตามโครงการการเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียน เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักเรียนร่วมสืบสานขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของไทย
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ และนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ ๒ เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ในการร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๔๐ (คาบเรียนที่ ๖-๘) ณ วัดเกตุวราราม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

อ้างอิง : คำสั่งกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วันสำคัญทางพระพุธศาสนา
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ปีการศึกษา 2562

274 total views, 2 views today