ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดำเนินการตอบแบบวัดการรับรู้ผ่านช่องทางอีเมล์

 

หนังสือแจ้งจาก สพม.33

 

รายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภำยนอก (EIT)


 

ตัวอย่างช่องทางการเข้าทำแบบ EIT

313 total views, 1 views today