โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

วันพุธ ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ได้ร่วมกิจกรรมโครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง ส่งเสริมคุณธรรม นำเยาวชนเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์และหัวหน้าส่วนราชการได้มีโอกาสพบปะ ชี้แจงแนวนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรมและแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเยาวชนในสถานศึกษา
รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับเยาวชนและเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารความคิดเห็น เพื่อรวบรวมข้อมูลในการกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาเยาวชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะผู้บริหาร ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมให้คณะครูนักเรียน ได้ร่วมกันปฏิบัติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม สืบสานความเป็นไทย และครูที่เป็นแบบอย่างในการอนุรักษ์ ส่งเสริมความเป็นไทย ประพฤติตนเป็นคนดี มีคุณธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ครูสุรินทร์รักษ์ความเป็นไทย” จากนั้น ร่วมกับส่วนราชการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน มอบหมวกกันน็อค มอบอุปกรณ์กีฬาและสิ่งของให้แก่โรงเรียน ก่อนจะทำพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

กิจกรรมพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง

 

กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

339 total views, 1 views today