รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในด้านคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้, ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู, พฤติกรรมการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา, โครงร่างการศึกษานักเรียนรายกรณี/การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา, คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ และในด้านคุณภาพแฟ้มพัฒนางาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

109 total views, 1 views today