การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ด้านงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน โดยกลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดโครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมห่างไกลยาเสพติด มีระเบียบวินัย มีความรักความสามัคคี มีทักษะกีฬาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ภาพกิจกรรม
คลังภาพ Click

 

 

อ้างอิง : คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ที่ ๑๙๕/๒๕๖๒

937 total views, 6 views today