โครงการสถานศึกษาสีขาว กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2563

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เอดส์ อบายมุข โดยกลุ่มบริหารทั่วไป จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 และสนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัย (Save Zone) ตลอดจนป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลดคนหน้าใหม่ (No New Face) ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “SAVE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัย ไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ ไม่ใช้ยาเสพติด”
การดำเนินการจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2563 มีดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมแข่งประกวดวาดภาพ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติด” โดยตัวแทนนักเรียนทุกห้อง ห้องละ 1 คน
2. กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ ต่อต้านยาเสพติด โดยให้นักเรียนทุกห้องจัดป้ายนิเทศ หัวข้อ “ต่อต้านยาเสพติด”
3. กิจกรรม จิตสงบ พบธรรม นำทางห่างไกล ยาเสพติด
4. กิจกรรมประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และสื่อออนไลน์ยาเสพติด เพื่อให้ความรู้เรื่อง โทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียนในช่วงเช้าก่อนกิจกรรมหน้าเสาธง

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

 

 

 

88 total views, 7 views today