โครงการสถานศึกษาสีขาว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมโครงการสถานศึกษาสีขาว (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒) ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์อบรมปฏิบัติธรรมริมธารธรรมสถานสากล ต.กุดหวาย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนให้คุณลักษณะอันพึ่งประสงค์และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นผู้มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีและเป็นพลเมืองที่ดี
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

305 total views, 1 views today