โครงการ ๑๐ ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยการน้อมนำพระราชดำริด้านการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ที่ช่วยให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และสามารถร่วมปฏิบัติกันได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเป็นเป้าหมายหลักในการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๗๓ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบูรณาการ การสร้างกลไกในการขับเคลื่อนที่เข้มแข็งเพียงพอที่จะทำให้คนไทยไม่เนือยนิ่ง อันจะนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้นการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี มีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม และเป็นการลดความเสี่ยงต่อภาวะขาดสัมพันธภาพภายในครอบครัว อันเป็นปัจจัยสู่โรคทางสภาพจิตใจและความรุนแรงในครอบครัว โดยกิจกรรมในโครงการนี้ ประกอบด้วย
๑. ลงทะเบียนครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย
๒. คีตะมวยไทย ๑๐ ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติฯ

 

การลงทะเบียนครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย แบ่งเป็น ๓ ประเภท
๑) ครอบครัวออกกำลังกาย
สำหรับประชาชนทั่วไป ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และส่งภาพถ่ายกิจกรรมออกกำลังกายตามบริบทของแต่ละครอบครัว ถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ลงเว็บไซต์ พร้อมรับบัตรครอบครัวอบอุ่นออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ออนไลน์ กดลงทะเบียน Click
๒) ชมรม/องค์กรจัดกิจกรรมออกกำลังกาย
สำหรับชมรมออกกำลังกายหรือชมรมกีฬา หน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานราชการอื่น ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และส่งภาพถ่ายกิจกรรมออกกำลังกายตามบริบทของแต่ละครอบครัว ถวายสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ลงเว็บไซต์ พร้อมรับใบประกาศณียบัตร ชมรมออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ออนไลน์ กดลงทะเบียน Click
๓) อปท./หน่วยงานจัดการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และสถานที่ออกกำลังกาย
สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และส่งสวนสาธารณะที่ได้รับการพัฒนาในพื้นที่ เพื่อถวายสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ลงเว็บไซต์ พร้อมรับใบประกาศณียบัตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาสวนสาธารณะเพื่อออกกำลังกาย เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ ออนไลน์ กดลงทะเบียน Click

 

คีตะมวยไทย ๑๐ ท่า ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ
วีดิทัศน์ที่เกี่ยวข้อง Click

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์


412 total views, 2 views today