งดใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนชั่วคราว

 

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายและพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม งดการใช้สถานที่บริเวณโรงเรียนในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆเป็นการชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานที่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ

 

เกร็ดความรู้….การออกกำลังกายในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019
โดยศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา
คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

เกร็ดความรู้….การออกกำลังกายในช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด
โดย ศ.ดร.นพประสิทธิ์ วัฒนาภา
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

134 total views, 1 views today