รายงานผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันพุธ ที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดกิจกรรมประเมินผลการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตร ๕ ปี)ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในด้านคุณภาพแผนการจัดการเรียนรู้, ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ครู, พฤติกรรมการปฏิบัติตนและจรรยาบรรณวิชาชีพครูของนักศึกษา, โครงร่างการศึกษานักเรียนรายกรณี/การวิจัยในชั้นเรียนสำหรับรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา, คุณลักษณะความเป็นครูวิชาชีพ และในด้านคุณภาพแฟ้มพัฒนางาน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเรียนรวม โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
 

74 total views, 5 views today