คู่มือดำเนินการสอบและข้อสอบ เพื่อวัดและประเมินผลการเรียนรู้วรรณคดีและวรรณกรรม ของนักเรียน ม. ๑-๖

คู่มือดำเนินการสอบและข้อสอบ
รายการ
ไฟล์เอกสาร
หนังสือแจ้งจาก สพฐ.
คลังข้อสอบวรรณคดีและวรรณกรรม ม.๑-๖ (เข้าถึงได้โดยผู้ทำงานร่วมกันเท่านั้น)
รายชื่อโรงเรียนที่แจ้ง e-mail ครูภาษาไทย ผู้รับผิดชอบการสอบวรรณคดีวรรณกรรม ม.๑-๖

626 total views, 3 views today