ประกาศโรงเรียน เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่

ประกาศโรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
ที่ ๐๐๗/๒๕๖๒
เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่
๑. โรงเรียนเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย ห้ามมิให้มีการสูบบุหรี่ในบริเวณโรงเรียนอย่างเด็ดขาด
๒. โรงเรียนสนับสนุนการสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ปลอดบุหรี่
๓. โรงเรียนสนับสนุนให้มีการป้องกันนักสูบหน้าใหม่
๔. โรงเรียนสนับสนุนให้บุคลากรเป็นอย่างที่ดีในการไม่สูบบุหรี่ หรือยังเลิกสูบไม่ได้ จะต้องไม่สูบในบริเวณโรงเรียน
๕. โรงเรียนสนับสนุนการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนรอบโรงเรียนในการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่
๖. โรงเรียนจะดำเนินการตามกฎหมาย หากพบนักเรียนสูบบุหรี่ โดยจะปรับเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

 

ประกาศโรงเรียน

1,092 total views, 5 views today