อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
ตามโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 
ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 
14 พฤษภาคม 2561
ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click
นายภูมินทร์ เจริญสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ 
กล่าวรายงานการอบรมเชิงปฎิบัติการ

กิจกรรมการสร้างหน่วยการเรียนรู้แต่ละระดับชั้น

วิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ