ประเด็นกลยุทธ์/กลยุทธ์ (Strategy Issues)

 

กลยุทธ์ที่ ๑ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะของผู้เรียนโดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้ครูและบุคลากรได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ที่ ๕ ส่งเสริมการสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม

1,166 total views, 3 views today