ประชาสัมพันธ์ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข”

กระทรวงสาธารณสุขแจ้งการมีผลบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 เรื่อง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1–2 และสืบเนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 มาตรา 35 กำหนดห้ามผู้ประกอบการ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบให้การอุปถัมภ์ สนับสนุนบุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด รวมถึงการให้การอุปถัมภ์หรือสนับสนุนสถานศึกษา หน่วยบริการวิชาการ และสถาบันวิจัยกรมควบคุมโรค
จึงขอความร่วมมือในการปฏิเสธการรับการอุปถัมภ์ หรือการสนับสนุนจากธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมยาสูบ ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือไม่ใช่ทรัพย์สินในทุกกรณี
เนื่องจากอาจเข้าข่ายเป็นการสร้างภาพลักษณ์ต่อผลิตภัณฑ์ยาสูบผู้ผลิต ผู้นำเข้า หรือเป็นการแทรกแซงนโยบายการควบคุมผลติภัณฑ์ยาสูบ การโฆษณาผลิตภัณฑ์ยาสูบและส่งเสริมการบริโภคยาสูบ

รายละเอียดประกาศกระทรวงสาธารณสุข

425 total views, 2 views today