หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จัดสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา โดยยึดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
และมีการดำเนินการจัดโครงสร้างหลักสูตรเป็น ๒ ช่วงชั้นดังนี้
๑.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓
จัดกลุ่มการเรียนออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๑.๑  กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (SME)     ได้แก่  ห้อง 1
๑.๒  กลุ่มการเรียนปกติ   ได้แก่   ห้อง ๒ – ๖
๒.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-๖
จัดกลุ่มการเรียนทั้งหมด ๓ กลุ่ม ดังนี้
๒.๑  กลุ่มเน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ – ภาษาอังกฤษ (SME)      ได้แก่  ห้อง ๑  
๒.๒  
กลุ่มเน้นวิทย์     ได้แก่   ห้อง ๒ – ๕
๒.๓  กลุ่มเน้นภาษา   ได้แก่   ห้อง ๖ – ๗

38 total views, 1 views today