กิจกรรมบูรณาการ ปีการศึกษา 2561

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการในชั่วโมงลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคมได้มองเห็นถึงความสำคัญของผู้เรียนในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดำรงชีวิต

ดังนั้นนักเรียนในยุคศตวรรษที่ 21 จึงต้องมีทักษะสูงในการเรียนรู้และปรับตัว การสร้างทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม จะใช้กระบวนการ Project-Based Learning: PBL โดยเริ่มจากการนำบริบท สภาพแวดล้อมเป็นตัวการสร้างแรงกดดันให้นักเรียนตั้งคำถามอยากรู้ ให้มากตามประสบการณ์ พื้นฐานความรู้ที่สั่งสมมา และตั้งสมมติฐานคำตอบตามพื้นฐานความรู้และประสบการณ์ของตนเองที่ไม่มีคำว่าถูกหรือผิด นำไปสู่การแลกเปลี่ยนประเด็นความคิดเห็นกับกลุ่มเพื่อน เพื่อสรุปหาสมติฐานคำตอบที่มีความน่าจะเป็นไปได้มากที่สุด

ตารางกิจกรรมคาบบูรณาการ

ชั้น ม.1 วันอังคาร คาบ 8-9 เวลา 14.50-16.35 น.

ชั้น ม.2 วันศุกร์ คาบ 8-9 เวลา 14.50-16.35 น.

ชั้น ม.3 วันจันทร์ คาบ 8-9 เวลา 14.50-16.35 น.

ชั้น ม.4 วันศุกร์ คาบ 8-9 เวลา 14.50-16.35 น.

ชั้น ม.5 วันจันทร์ คาบ 8-9 เวลา 14.50-16.35 น.

ชั้น ม.6 วันอังคาร คาบ 8-9 เวลา 14.50-16.35 น.

 

ภาพกิจกรรม
คลังภาพกิจกรรม Click

 

ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการสายชั้น ม.2 หน่วยฯ “การย้อมไหม และทอผ้าไหม ชุมชน”

 

ตัวอย่างกิจกรรมบูรณาการสายชั้น ม.5 หน่วยฯ “ข้าวอินทรีย์”

231 total views, 1 views today